សុបិន្តឃើញក្អួត


  S M L

សុបិន្តឃើញក្អួតចេញមកជាឈាម ទាយថា នឹងបានទទួលលាភសំណាងយ៉ាងធំបើសុបិន្តថាក្អួតចេញមកមានខ្ទុះខាប់ ទាយថា នឹងកើតមានគ្រោះអាក្រក់ដល់កូនភរិយា ស្វាមី បើក្អួតមកមានឈាមនិងខ្ទុះ ទាយថា នឹងបានភាពគង់វង្សស្ថិតស្ថេរ ។

លេខផ្សងសំណាងៈ 05, 06, 07, 805, 806, 807

Moderator    You May Also Like: