សុបិន្តឃើញផ្កាយ


  S M L

សុបិន្តឃើញផ្កាយភ្លឺថ្លាស្រឡះល្អ ឬធា្លក់ចុះពីលើមេឃ ទាយថា ស្រីប្រុសដែលនៅលីវ នឹងបានជួបគួរប្រចាំជីវិតជាទីពេញចិត្ត បើអ្នកមានគ្រួសារហើយនឹងបានបុត្រ ឬ បានលាភសំណាងពីការផ្សងសំណាង ។

លេខផ្សងសំណាង: 29, 39, 298, 399, 389

Ouk Vandy     , ,You May Also Like: