សុបិន្តឃើញលាភ


  S M L

សុបិន្តឃើញលាភសការៈអ្វីមួយ ទោះជាលាភយស ឬ លាភរបស់មានតម្លៃ ភាគច្រើនជាសុបិន្តល្អ ទាយថា នឹងបានរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គល សុខសប្បាយ ឬក៏នឹងបានលាភដូចការសុបិន្តក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ។

លេខផ្សងសំណាង: 51, 52, 151, 252, 251

Ouk Vandy     , ,You May Also Like: