ការប្រកួតខ្ញុំ


ដាក់គូ ឬក្រុមដែលអ្នកពេញចិត្តចូលក្នុង “ការប្រកួតខ្ញុំ” រួចហើយអាចបើកមើលបានគ្រប់ពេលនៅកន្លែងនេះ ។

“ការប្រកួតខ្ញុំ” អាចជួយតាមដានការផ្សាយពិន្ទុ និងហាងឆេងរបស់គូ ឬក្រុមដែលលោកអ្នកពេញចិត្តនៅមួយកន្លែងដោយមិនបាច់ពិបាករកមើលគូ ឬក្រុមនៅក្នុងចំណោមការប្រកួតផ្សេងទៀតដែលលោកអ្នកមិនត្រូវការតាមដាន ។