សុបិន្តឃើញក្ដារឈូស


  S M L

សុបិន្តឃើញក្ដារឈូសប៉ុន្តែអត់ឃើញសពទេ ដាក់គលើគ្នា ឬមានមនុស្សលើកសែងក្ដាមឈូសឆ្លងកាត់មកទាយថា នឹងបានដំណឹងល្អ ឬបានលាភពីឆ្ងាយឬផ្លាស់ប្តូរតួនាទីការងារ ទៅក្នុងផ្លូវល្អ ។

លេខផ្សងសំណាង: 04, 44, 440, 442, 448

Ouk Vandy     , ,You May Also Like: