សំណួរមុនៗ


សូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ 855Live ដែលជាគេហទំព័រឈានមុខគេនៅកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានបាល់ទាត់ លទ្ធផលឆ្នោត និងសេវាកម្សាន្ត មានអ្នកទស្សនាជាង 100,000 នាក់ក្នុង១ខែទូទាំងប្រទេស ។

 

ខាងក្រោមនេះគឺជាសំណួរដែលគេធ្លាប់សួរញឹកញាប់៖

តើ855Live មានអ្វីខ្លះ?

តើខ្ញុំត្រូវបង់ប្រាក់ទេ?

តើខ្ញុំត្រូវចុះឈ្មោះដើម្បីប្រើសេវាកម្មនេះទេ?