សុបិន្តឃើញកន្ទុយមាន់


  S M L

សុបិន្តឃើញកន្ទុយមាន់ឬរោមនៅនឹងខ្លួនមាន់ ទាយថា នឹងបានលាភពីការផ្សងសំណាង ឬលាភខាងអ្នកនាំសាររត់ការទិញលក់ ។

លេខផ្សងសំណាង: 11, 17, 16, 671, 117, 119

Moderator    You May Also Like: